Word

در حال حاضر در امور گوناگون از رایانه استفاده می شود و یکی از کاربرد های آن تهیه ی گزارشات، مقاله، مستندات و … می باشد که واژه پرداز Microsoft Office Word  یکی از رایج ترین نرم افزار ها در این زمینه به شمار می رود که در نسخه های متفاوت از گذشته تا به امروز همراه با توسعه ویندوز توسط این شرکت عرضه شده است .
فهرست