حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

حسابداری صنعتی یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیر می باشد تا مدیران را در برنامه ریزی ،کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیت ها یاری نماید.
مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی،بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.
اگر مدیران گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشه باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیری ها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد.
به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعاتی دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلاتجدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوند و یا این که ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود و یا باید مقدار پرسنل را کاهش یا افزایش داد و بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت در موارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده است.

وظایف حسابداری صنعتی:

یاری مدیران در جهت برنامه ریزی و اجرای آن
کنترل هزینه و تقلیل آن تا حداقل ممکن و منطقی
یاری مدیران در جهت انتخاب بهترین راه ممکن
ارزیابی و قیمت گذاری محصولات
جمع آوری و تفکیک تسهیم هزینه های تولید
پیش بینی و برآورد هزینه های یک دوره

کاربرد حسابداری صنعتی :

گاهی تصور می شود کاربرد حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد. هرچند شاید مشهودترین کاربرد آن در این جهت باشد ولی سایر موسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روش های حسابداری صنعتی در بانک ها، شرکت های بیمه ، عمده فروشی ها ، شرکت های حمل و نقل ،شرکت های هواپیمایی ، دانشگاه ها و بیمارستان ها در جهت کارآیی بیشتر استفاده می گردد.
فهرست