عکاسی

مجنمع آموزشی غزال

  • ۳۳۸۱۹۰۴۱-۳۳۱۵۳۸۴۵-۳۳۸۳۲۰۷۰

عکاسی

با مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور

حرفه ای عکاسی کنید

عکاسی عمومی

عکاسی دیجیتال

تدوین گری

نور پردازی

مجتمع آموزشی غزال