Excel

نرم افزار Excel جزء نرم افزار های صفحه گسترده (Spreadsheet) به شمار می رود و جهت ورود و نگه داری داده های عددی ،متنی ، محاسبه و…
به کار می رود و از آن ها میتوان گزارش و نمودار تهیه کرد. از صفحه گسترده ها برای سازماندهی و طبقه بندی داده ها، استخراج اطلاعات جدید و استخراج انواع نمودار بر حسب داده ها استفاده می شود.
فهرست